A Kaulbach-féle Goethe-galéria borítója

Goethét magánéletében és műveiben egyaránt számos rendkívüli nőalak vette körül. Az Elischer-féle gyűjteményben többen megjelennek közülük.

 Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) a Cotta Kiadó megbízásából kezdett klasszikus irodalmi művekhez acélmetszeteket készíteni. 36 rajza Goethe Reineke, a róka c. művéhez első és egyik legsikeresebb munkája. A kötet két kiadásban is megtalálható a budapesti gyűjteményben. Goethe nőalakjainak ábrázolásával Friedrich Bruckmann bízta meg a festőt. Az 1857 és 1864 között készült krétarajzokon alapuló Goethe-galéria különlegessége, hogy ebben közöltek először nagyméretű, 48×68 cm nagyságú fotóreprodukciókat.

 A 21 táblából álló komplett művet 1866-ban egyaránt kínálták vászon-, borjúbőr- és díszkötésben, eredeti rajzok alapján készült fotókkal és rézmetszetekkel, de laponként is be lehetett szerezni. Kaulbach kora ízlésének megfelelően romantikus stílusban, kedves, naiv lényekként ábrázolta Goethe nőalakjait. Mignont angyalként megjelenítő rajza a Wilhelm mester tanulóévei 8. könyvének 2. fejezetét illusztrálja.

Mignon angyal képében. Wilhelm von Kaulbach illusztrációja
Angelika Kauffmann portréja. Rézmetszet 1858-ból

Elischer Boldizsár németországi útjainak egyikén szerezte be az Angelika Kauffmannról (1741-1807) készült rézmetszetet. A neoklasszicista festőnő, akit Herder „Európa bizonyára legműveltebb asszonyának” nevezett, fiatalkorát Olaszországban töltötte, majd Londonban élt. Római háza, melyben II. József császár, Anna Amália hercegnő és Johann Gottfried Herder is megfordult, művészek és arisztokraták fontos találkozóhelye volt. Goethe 1787-ben ismerkedett meg és kötött barátságot Kauffmann-nal. Nála olvassa fel Iphigeniája Rómában befejezett új változatát, melyhez a festőnő több illusztrációt is készít. Az Itáliai utazásban kétszer is beszámol a római szalonban tartott felolvasásokról.

Caroline von Wolzogen és Charlotte von Schiller a címzettje Goethe 1812. augusztus 14-én Karlsbadban kelt levelének, melyben a költőfejedelem megköszöni a verseinek szentelt figyelmüket, majd arról tudósít, hogy elveszített egyensúlyát szeretné visszanyerni Karlsbadban. A két nővér, Caroline (1763-1847) és Charlotte (1766-1826) von Lengefeld érdeklődése már korán az irodalom felé fordult. Charlotte 1790-ben Schiller felesége lett, ő volt a tökéletes háziasszony és anya megtestesítője. Caroline irodalmi körökben Agnes von Lilien című regénye (1797) és Schiller élete (1830) című életrajza révén vált ismertté. Elischer Boldizsár Charlotte egy 1787-ben, és Caroline két, 1832-ben ill. 1833-ban írt levelét is megvásárolta gyűjteménye számára.

szöveg: Csumita Éva
Miskolci Egyetem
 
Dr. Nagy Márta
Magyar Goethe Társaság

 

Caroline v. Wolzogenhez és Charlotte v. Schillerhez

Kevés szókkal kell köszönetemet lerónom a tiszteletreméltó nővéreknek az ő kedves oldalaikért. Az Önök odafigyelése, az Önök együttgondolkodása fölöttébb megörvendeztetett, és a tetszés, melyre költeményeimet méltatják, számos jó törekvésemben megerősített; mert az a feladat, mely elől ki nem térhettem semmi módon, kétes kimenetelű és nehéz volt; ugyanezért nagy értéket jelent számomra, ha finom érzésű és bölcs belátású személyek meg vannak elégedve azzal a móddal, hogyan megoldottam. Az eset épp eléggé rendkívüli ahhoz, hogy diplomáciai meggondolásokat kelljen figyelembe venni egy olyan produkció esetében, mely a legnagyobb szabadságot követeli meg.

Töplitzben az az öröm jutott osztályrészemül, hogy láthattam Langermannt, a derék államtanácsost. Esze és tevékenysége csodálatraméltó; az állapot viszont, melyben kifejti működését, szomorú és reménytelen. Ez azonban láthatólag nemigen bántja őt; derűsen és bizakodva végzi a dolgát.

A levél kézbesítőnőjével meséltessék el, miképpen váltakozik körülöttem jó és rossz jelentős mértékben immár nyolc hete, és miképpen rendezkedtem be itt még egy hónapra, hogy helyreállítsam, ha ez lehetséges, az elveszített egyensúlyt. Visszatérésemig gondoljanak rám baráti szívvel, utána pedig engedjék meg, hogy némely szóbeli, bizalmas közlésekkel álljak elő.

Carlsbad, 1812. augusztus 14.

G.

fordította: Márton László

Goethe levele Caroline von Wolzogenhez és Charlotte von Schillerhez. Carlsbad, 1812. aug. 14.
C. John írása, autogr. kezdőbetűvel szignálva. 2 fol.. W. A.: IV/ 23. 68. p. (K 115/33)