A gyűjteményben 202 eredeti kézirat, úgynevezett autográf található: 40 darabon Goethe sajátkezű írása olvasható, 162 pedig kortársaitól származik. A 37 Goethe-kézirat egy része teljes egészében az író kezétől származik, a többin eredeti aláírása szerepel.

Feladvány a krumpliról (K 115/2) “Reggel kerek, délben tört este szelet. Maradjunk is ennyiben. Wiesbaden, 1814. szeptember 1. Goethe”

Tartalmuk sokféle: versek, tudományos jegyzetek, levelek, hivatalos iratok és a mindennapi élet apró jegyzetei találhatók meg közöttük.

Goethe mindennapi teendőiről árulkodik egyebek között Riemer professzornak küldött meghívója (K115/24), a Mannheimban élő Bothe doktorhoz címzett borítéka (K115/9) és a jénai egyetemi könyvtár saját kezűleg kitöltött kölcsönző cédulája (K115/14). Szerepel a gyűjteményben egy küldöncnek címzett megbízás, mely Goethéé mellett unokája, Walter keze nyomát is magán viseli (K115/6), továbbá a jénai hercegi botanikus kert új kertészének szóló utasítások listája (K115/36).

A terjedelmesebb kéziratok különlegességei közé tartozik A gránitról szóló vázlat Goethe sajátkezű kristály-rajzaival (K115/4), ceruzával írt jegyzetei Az ezeregy éjszaka meséihez (K115/7), Modern című négysoros versének eredetije (K115/1), valamint egy verses feladvány a krumpliról (K115/2).

A Goethe által írt levelek sorában két kimondottan értékes darab is található. Az egyiket 1789-ban Herdernek küldte (témája Constantin herceg latinra tanítása, K115/20), a másikat pedig 1791-ben Reichardt berlini udvari zeneigazgatónak. Utóbbiban hosszas értekezés olvasható a weimari színházról és Goethe Színtanáról (Farbenlehre).

szöveg: Ágnes Simon-Szabó
Szegedi Tudományegyetem

Goethe sajátkezű feljegyzése a gránitról

 

A gránit kristályosodás révén keletkezett. Nem vehető észre rajta [, hogy keletkezésében közrejátszott] a gravitáció. Ugyanez vonatkozik a[z anyagukban] hozzá legközelebb álló hegységekre.

Minél inkább eltávolodik tőle [anyagában valamely kőzet], annál nagyobb szerephez jut a nehézkedés, mígnem az üledékes kőzetekben már éppenhogy csak némi nyoma marad a kristályosodásnak. Földünk egész felépítése a kristályosodással magyarázható.


Bizonyíték a belsejéből.

Romé de lísle. Saussure. Kirwan. A külsejéből. Bonis a szabályszerűségről. Általában. Az egész és az üledékes kőzet hasadéka. A közönséges neveket megtartani.


Gustav Schueler megjegyzése

Goethe kézírása

Gustav Schueler Jena, 1841.l

fordította: Márton László

A gránit… – Goethe kézírása és rajzai, Gustav Schueler megjegyzésével (K115/4)

Goethe levele Johann Friedrich Reichardthoz

Írástól való közismert húzódozásom ezidőtájt annyiféle igazolást nyert, hogy barátaim keveset hallottak rólam; ma azonban összeszedem magamat, hogy válaszoljak az Ön levelére. Örülök, ha itt láthatom Önt, és ha szállást nem adhatok is (a svájci Meyer, akire Ön Velencéből emlékszik, lakik nálam az emeleten), egyéb tekintetben a legbarátibb fogadtatásra számíthat; remélem, szakíthatok elegendő időt, hogy megtárgyalhassam Önnel az öt érzéket illető legfontosabb szempontokat.

Optikai szemlélődésemet és kutatásaimat ajánlom az Ön tartós figyelmébe; örülök, ha a feldolgozás módja még magánál a tárgynál is jobban tetszett Önnek. Ön az elkövetkezendőkben még csodálatos dolgoknak lesz szemtanúja, és ha nem tévedek szerfölött, úgy a Neuton- [Newton-] féle hipotézis a fénysugarak eltérő refrakciójáról [fénytöréséről], szétválásukról hét vagy az Isten tudja, hány színes homogén sugárrá, ódon falként fog összeroskadni, mihelyt aláástam az alapját. Mert egy ilyen jól védelmezett erődítmény csakis aláaknázás révén vehető be. Kísérletet kísérlet után fogok véghezvinni, és addig nem bocsátom közre az elméletet, míg magukból a kísérletekből bárki be nem láthatja és nem kell, hogy belássa annak igaz voltát.

Tegye lehetővé számomra, hogy az akusztikának közösen vágjunk neki! E nagy területeket többeknek kell egyidejűleg feldolgozniuk, ha azt akarjuk, hogy előrehaladjon a tudomány. Nem hivatkozhatom elégszer a kémiára és a természettan kémiai részére. Egyetlen tudomány sem lehet egy-egy kutató kizárólagos tulajdona, és ha ideig-óráig mégis az lesz, úgy egy mégannyira rendkívüli képességű ember is egyszerre árt és használ, gyakran okozva mindkettőt azonos mértékben. Csak lassan haladhatok, de már most örülök a részvételnek, a tevőlegesnek tudniillik, melyet már most észlelek minden részről. Az öregségnek sok hátránya mellett megvan az a különleges előnye, hogy olyan ifjúság áll mögötte mostanság, mely bírja szusszal az újdonságokat. Kétségkívül olyan szándékkal választottam a lapocskákat közrebocsátásra, hogy ezek az érzéki benyomások eljussanak a gyermekekhez; remélem, néhány év múlva már mindez egészen másképp fog festeni. Kérem Önt, folyamatosan konzultáljunk, és ki-ki végezze a maga részéről a munkáját; én már gyümölcsözően társultam egy festővel és egy matematikussal, és reménykedem, hogy a többi tudományágban is közeli és tárgyszerű kapcsolatokat létesítek. Sok szerencsét, és adja át üdvözletemet az Önhöz tartozóknak.
Írjon nekem, ha jön.

W[eimar], 1791. nov. 17.

G.

Weimar, 17. Nov. 1791, Autogr.
2 fol., W.A.: IV/ 9. 289. p. (K115/23)